From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

dwiSaSTitama-dazakam -- gOvardhana-baliH

kadAcidgOpAlAn vihitamakhasambhAravibhavAn
nirIkSya tvaM zaurE maghavamadamudhvaMsitumanAH|
vijAnannapyEtAn vinayamRdu nandAdipazupA-
napRcchaH kO vAyaM janaka bhavatAmudyama iti||1||
babhASE nandastvAM suta nanu vidhEyO maghavatO
makhO varSE varSE sukhayati sa varSENa pRthivIm|
nRNAM varSAyattaM nikhilamupajIvyaM mahitalE
vizESAdasmAkaM tRNasalilajIvA hi pazavaH||2||
iti zrutvA vAcaM piturayi bhavAnAha sarasam
dhigEtannO satyaM maghavajanitA vRSTiriti yat|
adRSTaM jIvAnAM sRjati khalu vRSTiM samucitAm
mahAraNyE vRkSAH kimiva balimindrAya dadatE||3||
idaM tAvatsatyaM yadiha pazavO naH kuladhanam
tadAjIvyAyAsau baliracalabhartrE samucitaH|
surEbhyO'pyutkRSTA nanu dharaNidEvAH kSititalE
tatastE'pyArAdhyA iti jagaditha tvaM nijajanAm||4||
bhavadvAcaM zrutvA bahumatiyutAstE'pi pazupA
dvijEndrAnarcantO balimadaduruccaiH kSitibhRtE|
vyadhuH prAdakSiNyaM subhRzamanamannAdarayutA-
stvamAdaH zailAtmA balimakhilamAbhIrapurataH||5||
avOcazcaivaM tAnkimiha vitathaM mE nigaditam
girIndrO nanvESu svabalimupabhUG{}ktE svavapuSA|
ayaM gOtrO gOtradviSi ca kupitE rakSitumalam
samastAnityuktA jahRSurakhilA gOkulajuSaH||6||
pariprItAH yAtAH khalu bhavadupEtA vrajajuSO
vrajaM yAvattAvannijamakhavibhaGgaM nizamayan|
bhavantaM jAnannapyadhikarajasAkrAntahRdayO
na sEhE dEvEndrastvaduparacitAtmOnnatirapi||7||
manuSyatvaM yAtO madhubhidapi dEvESvavinayam
vidhattE cEnnaSTastridazasadasAM kO'pi mahimA|
tatazca dhvaMsiSyE pazupahatakasya zriyamiti
pravRttastvAM jEtuM sa kila maghavA durmadanidhiH||8||
tvadAvAsaM hantuM pralayajaladAnambarabhuvi
prahiNvan bibhrANaH kulizamayamabhrEbhagamanaH|
pratasthE'nyairantardahanamarudAdyairvihasitO
bhavanmAyA naiva tribhuvanapatE mOhayati kam||9||
surEndraH kruddhazcEt dvijakaruNayA zailakRpayA-
pyanAtaGkO'smAkaM niyata iti vizvAsya pazupAn|
ahO kiM nAyAtO giribhiditi saJcintya nivasan
marudgEhAdhIza praNuda muravairin mama gadAn||10||

||iti zrImannArAyaNIyE dwiSaSTitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox