From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

catuHsaptatitama-dazakam -- bhagavataH madhurApurIpravEzaH

samprAptO mathurAM dinArdhavigamE tatrAntarasminvasa-
nnArAmE vihitAzanaH sakhijanairyAtaH purImIkSitum|
prApO rAjapathaM cirazrutidhRtavyAlOkakautUhala-
strIpuMsOdyadagaNyapuNyanigaLairAkRSyamANO nu kim||1||
tvatpAdaddutivatsarAgasubhagAstvanmUrtivadyOSitaH
samprAptA vilasatpayOdhararucO lOlA bhavad{}dRSTivat|
hAriNyastvadurassthalIvadayi tE mandasmitaprauDhiva-
nnairmalyOllasitAH kacaugharucivadrAjatkalApAzritAH||2||
tAsAmAkalayannapAGgavalanairmOdaM praharSAdbhuta-
vyAlOlESu janESu tatra rajakaM kaJcitpaTIM prArthayan|
kastE dAsyati rAjakIyavasanaM yAhIti tEnOditaH
sadyastasya karENa zIrSamahRthAH sO'pyApa puNyAM gatim||3||
bhUyO vAyakamEkamAyatamatiM tOSENa vESOcitam
dAzvAMsaM svapadaM ninEtha sukRtaM kO vEda jIvAtmanAm|
mAlAbhiH stabakaiH stavairapi punarmAlAkRtA mAnitO
bhaktiM tEna vRtAM didEzitha parAM lakSmIM ca lakSmIpatE||4||
kub{}jAmab{}javilOcanAM pathi punardRSTvAGgarAgE tayA
dattE sAdhu kilAGgarAgamadadAstasyA mahAntaM hRdi|
cittasthAmRjutAmatha prathayituM gAtrE'pi tasyAH sphuTam
gRhNanmaJju karENa tAmudanayastAvajjagatsundarIm||5||
tAvannizcitavaibhavAstava vibhO nAtyantapApA janA
yatkiJciddadatE sma zaktyanuguNaM tAmbUlamAlyAdikam|
gRhNAnaH kusumAdi kiJcana tadA mArgE nibaddhAJjali-
rnAtiSThaM bata yatO'dya vipulAmArtiM vrajAmi prabhO||6||
ESyAmiti vimuktayApi bhagavannAlEpadAtryA tayA
dUrAtkAtarayA nirIkSitagatistvaM prAvizO gOpuram|
AghOSAnumitatvadAgamamahAharSOllaladdEvakI-
vakSOjapragalatpayOrasamiSAttvatkIrtirantargatA||7||
AviSTO nagarIM mahOtsavavatIM kOdaNDazAlAM vrajan
mAdhuryENa nu tEjasA nu puruSairdUrENa dattAntaraH|
sragbhirbhUSitamarcitaM varadhanurmAmEti vAdAtpuraH
prAgRhNAH samarOpayaH kila samAkrAGkSIrabhAGkSIrapi||8||
zvaH kaMsakSapaNOtsavasya purataH prArambhatUryOpama-
zcApadhvaMsamahAdhvanistava vibhO dEvAnarOmAJcayat|
kaMsasyApi ca vEpathustaduditaH kOdaNDakhaNDadvayI-
caNDAbhyAhatarakSipUruSaravairutkUlitO'bhUttvayA||9||
ziSTairduSTajanaizca dRSTamahimA prItyA ca bhItyA tataH
saMpazyanpurasampadaM pravivaransAyaM gatO vATikAm|
zrIdAmnA saha rAdhikAvirahajaM khEdaM vadanprasvapa-
nnAnandannavatArakAryaghaTanAdvAtEza saMrakSa mAm||10||

||iti zrImannArAyaNIyE catuHsaptatitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox