From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

EkOnazatatama-dazakam -- vEdaswarUpam

viShNOrvIryANi kO vA kathayatu dharaNEH kazcha rENUnmimItE
yasyaivAG{}ghritrayENa trijagadabhimitaM mOdatE pUrNasampat|
yO'sau vizvAni dhattE priyamiha paramaM dhAma tasyAbhiyAyAm
tadbhaktA yatra mAdyantyamRtarasamarandasya yatra pravAhaH||1||
AdyAyAzEShakartrE pratinimiShanavInAya bhartrE vibhUtE\-
rbhaktAtmA viShNavE yaH pradizati havirAdIni yajJArchanAdau|
kRShNAdyaM janma vA mahadiha mahatO varNayEtsO'yamEva
prItaH pUrNO yazObhistvaritamabhisarEtprApyamantE padaM tE||2||
hE stOtAraH kavIndrAstamiha khalu yathA chEtayadhvE tathaiva
vyaktaM vEdasya sAraM praNuvata jananOpAttalIlAkathAbhiH|
jAnantazchAsya nAmAnyakhilasukhakarANIti saGkIrtayadhvam
hE viShNO kIrtanAdyaistava khalu mahatastattvabOdhaM bhajEyam||3||
viShNOH karmANi sampazyata manasi sadA yaiH sa dharmAnabadhnA/-
dyAnIndrasyaiSha bhRtyaH priyasakha iva cha vyAtanOtkShEmakArI|
vIkShantE yOgasiddhAH parapadamanizaM yasya samyakprakAzam
viprEndrA jAgarUkAH kRtabahunutayO yachcha nirbhAsayantE||4||
nO jAtO jAyamAnO'pi cha samadhigatastvanmahimnO'vasAnam
dEva zrEyAMsi vidvAnpratimuhurapi tE nAma zaMsAmi viShNO|
taM tvAM saMstaumi nAnAvidhanutivachanairasya lOkatrayasyA\-
pyUrdhvaM vibhrAjamAnE virachitavasatiM tatra vaikuNThalOkE||5||
ApaH sRShTyAdijanyAH prathamamayi vibhO garbhadEzE dadhustvAm
yatra tvayyEva jIvA jalazayana harE saGgatA aikyamApan|
tasyAjasya prabhO tE vinihitamabhavatpadmamEkaM hi nAbhau
dikpatraM yatkilAhuH kanakadharaNibhRt karNikaM lOkarUpam||6||
hE lOkA viShNurEtadbhavanamajanayattanna jAnItha yUyam
yuShmAkaM hyantarasthaM kimapi tadaparaM vidyatE viShNurUpam|
nIhAraprakhyamAyAparivRtamanasO mOhitA nAmarUpaiH
prANaprItyaikatRptAzcharatha makhaparA hanta nEchChA mukundE||7||
mUrdhnAmakShaNAM padAnAM vahasi khalu sahasrANi sampUrya vizvam
tatprOtkramyApi tiShThanparimitavivarE bhAsi chittAntarE'pi|
bhUtaM bhavyaM cha sarvaM parapuruSha bhavAn kiJcha dEhEndriyAdi\-
ShvAviShTOpyudgatatvAdamRtasukharasaM chAnubhuGkShE tvamEva||8||
yattu trailOkyarUpaM dadhadapi cha tatOnirgatAnantazuddha\-
jJAnAtmA vartasE tvaM tava khalu mahimA sO'pi tAvAnkimanyat|
stOkastE bhAga EvAkhilabhuvanatayA dRzyatE tryaMzakalpam
bhUyiShThaM sAndramOdAtmakamupari tatO bhAti tasmai namastE||9||
avyaktaM tE svarUpaM duradhigamatamaM tattu zuddhaikasattvam
vyaktaJchApyEtadEva sphuTamamRtarasAmbhOdhikallOlatulyam|
sarvOtkRShTAmabhIShTAM tadiha guNarasEnaiva chittaM harantIm
mUrtiM tE saMzrayE'haM pavanapurapatE pAhi mAM kRShNa rOgAt||10||

||iti zrImannArAyaNIyE EkOnazatatama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox