From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

catustriMza-dazakam -- zrIrAmAvatAraH - 1

gIrvANairarthyamAnO dazamukhanidhanaM kOsalE'SvRzyaSRGgE
putrIyAmiSTimiSTvA daduSi dazarathakSmAbhRtE pAyasAgryam|
tadbhuktyA tatpurandhrISvapi tisRSu samaM jAtagarbhAsu jAtO
rAmastvaM lakSmaNEna svayamatha bharatEnApi zatrughnanAmnA||1||
kOdaNDI kauzikasya kratuvaramavituM lakSmaNEnAnuyAtO
yAtO'bhUstAtavAcA munikathitamanudvandvazAntAdhvakhEdaH|
nRRNAM trANAya bANairmunivacanabalAttATakAM pATayitvA
labdhvAsmAdastrajAlaM munivanamagamO dEva siddhAzramAkhyam||2||
mArIcaM drAvayitvA makhazirasi zarairanyarakSAMsi nighnan
kalyAM kurvannahalyAM pathi padarajasA prApya vaidEhagEham|
bhindAnazcAndracUDaM dhanuravanisutAmindirAmEva labdhvA
rAjyaM prAtiSThathAstvaM tribhirapi ca samaM bhrAtRvIraiH sadAraiH||3||
ArundhAnE ruSAndhE bhRgukulatilakE saGkramayya svatEjO
yAtE yAtO'syayOdhyAM sukhamiha nivasankAntayA kAntamUrtE|
zatrughnEnaikadAthO gatavati bharatE mAtulasyAdhivAsam
tAtArabdhO'bhiSEkastava kila vihataH kEkayAdhIzaputryA||4||
tAtOktyA yAtukAmO vanamanujavadhUsaMyutazcApadhAraH
paurAnArUdhya mArgE guhanilayagatastvaM jaTAcIradhArI|
nAvA santIrya gaGgAmadhipadavi punastaM bharadvAjamArA-
nnatvA tadvAkyahEtOratisukhamavasazcitrakUTE girIndrE||5||
zrutvA putrArtikhinnaM khalu bharatamukhAt svargayAtaM svatAtam
taptO dattvAmbu tasmai nidadhitha bharatE pAdukAM mEdinIM ca|
atriM natvAtha gatvA vanamativipulAM daNDakAM caNDakAyam
hatvA daityaM virAdhaM sugatimakalayazcAru bhOH zArabhaGgIm||6||
natvA'gastyaM samastAzaranikarasapatrAkRtiM tApasEbhyaH
pratyazrauSIH priyaiSI tadanu ca muninA vaiSNavE divyacApE|
brahmAstrE cApi dattE pathi pitRsuhRdaM dIkSya jaTAyum
mOdAdgOdAtaTAntE pariramasi purA paJcavaTyAM vadhUTyA||7||
prAptAyAH zUrpaNakhyA madanacaladhRtErarthanairnissahAtmA
tAM saumitrau visRjya prabalatamaruSA tEna nirlunanAsAm|
dRSTvainAM ruSTacittaM kharamabhipatitaM duSaNaM ca trimUrdham
vyAhiMsIrAzarAnapyayutasamadhikAMstatkSaNAdakSatOSmA||8||
sOdaryAprOktavArtAvivazadazamukhAdiSTamArIcamAyA-
sAraGgaM sArasAkSyA spRhitamanugataH prAvadhIrbANaghAtam|
tanmAyAkrandaniryApitabhavadanujAM rAvaNastAmahArSIt
tEnArtO'pi tvamantaH kimapi mudamadhAstadvadhOpAyAyalAbhAt||9||
bhUyastanvIM vicinvannahRta dazamukhastvadvadhUM madvadhEnE-
tyuktvA yAtE jaTAyau divamatha suhRdaH prAtanOH prEtakAryam|
gRhNAnaM taM kabandhaM jaghanitha zabarIM prEkSya pampAtaTE tvam
samprAptO vAtasUnuM bhRzamuditamanAH pAhi vAtAlayEza||10||

||iti zrImannArAyaNIyE catustriMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox