From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

saptama-dazakam -- hiraNyagarbhOtpattiH

EvaM dEva caturdazAtmakajagadrUpENa jAtaH puna-
stasyOrdhvaM khalu satyalOkanilayE jAtO'si dhAtA svayam|
yaM zaMsanti hiraNyagarbhamakhilatrailOkyajIvAtmakam
yO'bhUt sphItarajOvikAravikasannAnAsisRkzArasaH||1||
sO'yaM vizvisargadattahRdayassampazyamAnassvayam
bOdhaM khalvanavASya vizvaviSayaM cintAkulastasthivAn|
tAvat tvaM jagatAMpatE tapatapEtyEvaM hi vaihAyasIm
vANImEnamazizravaH zrutisukhAM kurvaMstapaHprEraNAm||2||
kO'sau mAmavadatpumAniti jalApUrNE jaganmaNDalE
dikzUdvIkzya kimapyanIkzitavatA vAkyArthamutpazyatA|
divyaM varSasahasramAttapasA tEna tvamArAdhita-
stasmai darzitavAnasi svanilayaM vaikuNThamEkAdbhutam||3||
mAyA yatra kadApi nO vikurutE bhAtE jagadbhyO bahi-
zzOkakrOdhavimOhasAdhvasamukhA bhAvAstu dUraM gatAH|
sAndrAnandajharI ca yatra paramajyOtiHprakAzAtmakE
tat tE dhAma vibhAvitaM vijayatE vaikuNTharUpaM vibhO||4||
yasminnAma caturbhujA harimaNizyAmAvadAtatviSO
nAnAbhUSaNaratnadIpitadizO rAjadvimAnAlayAH|
bhaktiprAptatathAvidhOnnatapadA dIvyanti divyA janA-
stattE dhAma nirastasarvazamalaM vaikuNTharUpaM jayEt||5||
nAnAdivyavadhUjanairabhivRtA vidyullatAtulyayA
vizvOnmAdanahRdyagAtralatayA vidyOtitAzAntarA|
tvatpAdAMbujasaurabhaikakutukAllakzmIH svayaM lakzyatE
yasmin vismayanIyadivyavibhavaM tattE padaM dEhi mE||6||
tatraivaM pratidarzitE nijapadE ratnAsanAdhyAsitam
bhAsvatkOTilasatkirITakaTakAdyAkalpadIpAkRti|
zrIvatsAGkitamAttakaustubhamaNicchAyAruNaM kAraNam
vizvESAM tava rUpamaikzata vidhistattE vibhO bhAtu mE||7||
kALAMbhOdakaLAyakOmaLarucIcakrENa cakraM dizA-
mAvRNvAnamudAramandahasitasyandaprasannAnanam|
rAjatkambugadAripaGkajadharazrImadbhujAmaNDalam
sraSTustuSTikaraM vapustava vibhO madrOgamudvAsayEt||8||
dRSTvA saMbhRtasaMbhramaH kamalabhUstvatpAdapAthOruhE
harSAvEzavazaMvadO nipatitaH prItyA kRtArthIbhavan|
jAnAsyEva manISitaM mama vibhO jJAnaM tadApAdaya
dvaitAdvaitabhavatsvarUpaparamityAcaSTa taM tvAM bhajE||9||
AtAmrE caraNE vinamramatha taM hastEna hastE spRzan
bOdhastE bhavitA na sargavidhibirbandhO'pi saJjAyatE|
ityAbhASya giraM pratOSyanitarAM taccittagUDhaH svayam
sRSTau taM samudairayassa bhagavannullAsayOllAghatAm||10||

||iti zrImannArAyaNIyE saptama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox