From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

trayOdaza-dazakam -- hiraNyAkSavadhaH

hiraNyAkSaM tAvadvarada bhavadanvESaNaparam
carantaM sAMvartE payasi nijajaGghAparimitE|
bhavadbhaktO gatvA kapaTapaTudhIrnAradamuniH
zanairUcE nandan danujamapi nindaMstava balam||1||
sa mAyAvI viSNurharati bhavadIyaM vasumatIm
prabhO kaSTaM kaSTaM kimidamiti tEnAbhigaditaH|
nadan kvAsau kvAsAviti sa muninA darzitapathO
bhavantaM saMprApaddharaNidharamudyantamudakAt||2||
ahO AraNyO'yaM mRga iti hasantaM bahutarai-
rduruktairvidhyantaM ditisutamavajJAya bhagavan|
mahIM dRSTvA daMSTrAzirasi cakitAM svEna mahasA
payOdhAvAdhAya prasabhamudayuGthA mRdhavidhau||3||
gadApANau daityE tvamapi hi gRhItOnnatagadO
niyuddhEna krIDanghaTaghaTaravOd{}ghuSTaviyatA|
raNAlOkaitsukyAnmilati surasaGghE drutamamum
nirundhyAH sandhyAtaH prathamamiti dhAtrA jagadiSE||4||
gadOnmardE tasmiMstava khalu gadAyAM ditibhuvO
gadAghAtAdbhUmau jhaTiti patitAyAmahaha ! bhOH !|
mRdusmErAsyastvaM danujakulanirmUlanacaNam
mahAcakraM smRtvA karabhuvi dadhAnO ruruciSE||5||
tataH zUlaM kAlapratimaruSi daityE visRjati
tvayi chindatyEnat karakalitacakrapraharaNAt|
samAruSTO muSTyA sa khalu vitudaMstvAM samatanOt
gaLanmAyE mAyAstvayi kila jaganmOhanakarIH||6||
bhavaccakrajyOtiSkaNalavanipAtEna vidhutE
tatO mAyAcakrE vitataghanarOSAndhamanasam|
gariSThAbhirmuSTiprahRtibhirabhighnantamasuram
svapAdAGguSThEna zravaNapadamUlE niravadhIH||7||
mahAkAyaHssO'yaM tava karasarOjapramathitO
gaLadraktO vaktrAdapatadRSibhiH zlAghitahatiH|
tadA tvAmuddAmapramadabharavidyOtihRdayA
munIndrAssAndrAbhiH stutibhiranuvannadhvaratanum||8||
tvaci cchandO rOmasvapi kuzagaNazcakSuSi ghRtam
caturhOtArO'Gghrau srugapi vadanE cOdara iDA|
grahA jihvAyAM tE parapuruSa karNE ca camasA
vibhO sOmO vIryaM varada gaLadEzE'pyupasadaH||9||
munIndrairityAdistavanamukharairmOditamanA
mahIyasyA mUrtyA vimalatarakIrtyA ca vilasan|
svadhiSNyaM saMprAptaH sukharasavihArI madhuripO
nirundhyA rOgaM mE sakalamapi vAtAlayapatE||10||

||iti zrImannArAyaNIyE trayOdaza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox