From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

dvinavatitama-dazakam -- karmamizrabhaktiH

vaidaissarvANi karmANyaphalaparatayA varNitAnIti budhvA
tAni tvayyarpitAnyEva hi samanucaran yAni naiSkarmyamIza|
mA bhUdvEdairniSiddhE kuhacidapi manaHkarmavAcAH pravRtti-
rdurvarjjaJcEdavAptaM tadapi khalu bhavatyarpayE citprakAzE||1||
yastvanyaH karmayOgastava bhajanamayastatra cAbhISTamUrtim
hRdyAM sattvaikarUpAM dRSadi hRdi mRdi kvApi vA bhAvayitvA|
puSpairgandhairnivEdyairapi ca viracitaiH zaktitO bhaktipUtai-
rnityaM varyAM saparyAM vidadhadayi vibhO tvatprasAdaM bhajEyam||2||
strIzUdrAstvatkathAdizravaNavirahitA AsatAM tE dayArhA-
stvatpAdAsannayAtAndvijakulajanuSO hanta zOcAmyazAntAn|
vRttyarthaM tE yajantO bahukathitamapi tvAmanAkarNayantO
dRptA vidyAbhijAtyaiH kimu na vidadhatE tAdRzaH mA kRthA mAm||3||
papO'yaM kRSNa rAmEtyabhilapati nijaM gUhituM duzcAritram
nirlajjasyAsya vAcA bahutarakathanIyAni mE vighnitAni|
bhrAtA mE vandhyazIlO bhajati kila sadA viSNumitthaM budhAMstE
nindantyuccairhasanti tvayi nihitaratIMstAdRzaM mA kRthA mAm||4||
zvEtacchAyaM kRtE tvAM munivaravapuSaM prINayantE tapObhi\-
strEtAyAM sruksruvAdyaGkitamaruNatanuM yajJarUpaM yajantE|
sEvantE tantramArgairvilasadarigadaM dvAparE zyAmalAGgam
nIlaM saGkIrtanAdyairiha kalisamayE mAnuSAstvAM bhajantE||5||
sO'yaM kAlEyakAlO jayati muraripO yatra saGkIrtanAdyai-
rniryatnairEva mArgairakhilada nacirAttvatprasAdaM bhajantE|
jAtAstrEtAkRtAdAvapi hi kila kalau sambhavaM kAmayantE
daivAttatraiva jAtAnviSayaviSarasairmA vibhO vaJcayAsmAn||6||
bhaktAstAvatkalau syurdramiLabhuvi tatO bhUrizastatra cOccaiH
kAvErIM tAmraparNImanukila dhRtamAlAJca puNyAM pratIcIm|
hA mAmapyEtadantarbhavamapi ca vibhO kiJcidaJcidrasaM tva\-
yyAzApAzairnibadhya bhramaya na bhagavan pUraya tvanniSEvAm||7||
dRSTvA dharmadruhaM taM kalimapakaruNaM prAGmahIkSitparIkSi\-
ddhantuM vyAkRSTakhaDgO'pi na vinihatavAn sAravEdI guNAMzAt|
tvatsEvAdyAzu sidhyEdasadiha na tathA tvatparE caiSa bhIru-
ryattu prAgEva rOgAdibhirapaharatE tatra hA zikSayainam||8||
gaGgA gItA ca gAyatryapi ca tuLasikA gOpikAcandanaM tat
sALagrAmAbhipUjA parapuruSa tathaikAdazI nAmavarNAH|
EtAnyaSTApyayatnAnyayi kalisamayE tvatprasAdapravRddhyA
kSipraM muktipradAnItyabhidadhurRSayastESu mAM sajjayEthAH||9||
dEvarSINAM pitRRNAmapi na punarRNI kiGgarO vA sa bhUman
yO'sau sarvAtmanA tvAM zaraNamupagataH sarvakRtyAni hitvA|
tasyOtpannaM vikarmApyakhilamapanudasyEva cittasthitastvam
tanmE pApOtthatApAnpavanapurapatE rundi bhaktiM praNIyAH||10||

||iti zrImannArAyaNIyE dvinavatitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox