From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

paJcanavatitama-dazakam -- dhyAnayOgaH

Adau hairaNyagarbhIM tanumavikalajIvAtmikAmAsthitastvam
jIvatvaM prApya mAyAguNagaNakhachitO vartasE vizvayOnE|
tatrOdvRddhEna sattvEna tu gaNayugaLaM bhaktibhAvaM gatEna\-
ChitvA sattvaM cha hitvA punaranupahitO vartitAhE tvamEva||1||
sattvOnmEShAtkadAchitkhalu viShayarasE dOShabOdhE'pi bhUman
bhUyO'pyEShu pravRttiH satamasi rajasi prOddhatE durnivArA|
chittaM tAvadguNAzcha grathitamiha mithastAni sarvANi rOddhum
turyE tvayyEkabhaktiH zaraNamiti bhavAnhaMsarUpI nyagAdIt||2||
santi zrEyAMsi bhUyAMsyapi ruchibhidayA karmiNAM nirmitAni
kShudrAnandAzcha sAntA bahuvidhagatayaH kRShNa tEbhyO bhavEyuH|
tvaJchAchakhyAtha sakhyE nanu mahitatamAM zrEyasAM bhaktimEkAm
tvadbhaktyAnandatulyaH khalu viShayajuShAM sammadaH kEna vA syAt||3||
tvadbhaktyA tuShTabuddhEH sukhamiha charatO vichyutAzasya chAzAH
sarvAssyuH saukhyamayyaH salilakuharagasyEva tOyaikamayyaH|
sO'yaM khalvindralOkaM kamalajabhavanaM yOgasiddhIzcha hRdyA
nAkAGkShatyEtadAstAM svayamanupatitE mOkShasaukhyE'pyanIhaH||4||
tvadbhaktO bAdhyamAnO'pi cha viShayarasairindriyAzAntihEtO\-
rbhaktyaivAkramyamANaiH punarapi khalu tairdurbalairnAbhijayyaH|
saptArchirdIpitArchirdahati kila yathA bhUridAruprapaJcham
tvadbhaktyOghE tathaiva pradahati duritaM durmadaH kvEndriyANAm||5||
chittArdrIbhAvavamuchchairvapuShi cha pulakaM harShabAShpaJcha hitvA
chittaM zuddhyEtkathaM vA kimu bahutapasA vidyayA vItabhaktEH|
tvadgAthAsvAdasiddhAJjanasatatamarImRjyamAnO'yamAtmA
chakShurvattattvasUkShmaM bhajati na tu tathAbhyastayA tarkakOTyA||6||
dhyAnaM tE zIlayEyaM samatanusukhabaddhAsanO nAsikAgra\-
nyastAkShaH pUrakAdyairjitapavanapathazchittapadmantvavAJcham|
UrdhvAgraM bhAvayitvA ravividhuzikhinassaMvichintyOpariShTAt
tatrasthaM bhAvayE tvAM sajalajaladharazyAmalaM kOmaLAGgam||7||
AnIlazlakShNakEzaM jvalitamakarasatkuNDalaM mandahAsa\-
syandArdraM kaustubhazrIparigatavanamAlOruhArAbhirAmam|
zrIvatsAGkaM subAhuM mRdulasadudaraM kAJchanachChAyachElam
chArusnigdhOrumambhOruhalalitapadaM bhAvayEyaM bhavantam||8||
sarvAGgEShvaGgaraGgatkutukamatimuhurdhArayannIza chittam
tatrApyEkatra yuJjE vadanasarasijE sundarE mandahAsE|
tatrAlInantu chEtaH paramasukhachidadvaitarUpE vitanva\-
nnanyannO chintayEyaM muhuriti samupArUDhayOgO bhavEyam||9||
itthaM tvaddhyAnayOgE sati punaraNimAdyaShTasaMsiddhayastA
dUrazrutyAdayO'pi hyahamahamikayA sampatEyurmurArE|
tvatsamprAptau vilambAvahamakhilamidaM nAdriyE kAmayE'ham
tvAmEvAnandapUrNaM pavanapurapatE pAhi mAM sarvatApAt||10||

||iti zrImannArAyaNIyE paJcanavatitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox