From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

trayastriMza-dazakam -- ambarISacaritam

vaivasvatAkhyamanuputranabhAgajAta-
nAbhAganAmakanarEndrasutO'mbarISuH|
saptArNavAvRtamahIdayitO'pi rEmE
tvatsaGgiSu tvayi ca magnamanAssadaiva||1||
tvatprItayEsakalamEva vitanvatO'sya
bhaktyaiva dEva nacirAdabhRthAH prasAdam|
yEnAsya yAcanamRtE'pyabhirakSaNArtham
cakraM bhavAnpravitatAra sahasradhAram||2||
sa dvAdazIvratamathO bhavadarcanArtham
varSaM dadhau madhuvanE yamunOpakaNThE|
patnyA samaM sumanasA mahatIM vitanvan
pUjAM dvijESu visRjanpazuSaSTikOTim||3||
tatrAtha pAraNadinE bhavadarcanAntE
durvAsasA'sya muninA bhavanaM prapEdE|
bhOktuM vRtazca sa nRpENa parArtizIlO
mandaM jagAma yamunAM niyamAnvidhAsyan||4||
rAjJAtha pAraNamuhGrtasamAptikhEdA-
dvAraiva pAraNamakAri bhavatparENa|
prAptO munistadatha divyadRzA vijAnan
kSipyan kRdhOddhRtajaTO vitatAna kRtyAm||5||
kRtyAM ca tAmasidharAM bhuvanaM dahantI-
magrE'bhivIkSya nRpatirna padAccakampE|
tvadbhaktabAdhamabhivIkSya sudarzanaM tE
kRtyAnalaM zalabhayanmunimanvadhAvIt||6||
dhAvannazESabhuvanESu bhiyA sa pazyan
vizvatra cakramapi tE gatavAnviriJcam|
kaH kAlacakramatilaGghayatItyapAstaH
zarvaM yayau sa ca bhavantamavandataiva||7||
bhUyO bhavannilayamEtya muniM namantam
prOcE bhavAnahamRSE nanu bhaktadAsaH|
jJAnaM tapazca vinayAnvitamEva mAnyam
yAhyambarISapadamEva bhajEti bhUman||8||
tAvatsamEtya muninA sa gRhItapAdO
rAjA'pasRtya bhavadastramasAvanauSIt|
cakrE gatE muniradAdakhilAziSO'smai
tvadbhaktimAgasi kRtE'pi kRpAM ca zaMsan||9||
rAjA pratIkSya munimEkasamAmanAzvAn
sambhOjya sAdhu tamRSiM visRjanprasannam|
bhuktvA svayaM tvayi tatO'pi dRDhaM ratO'bhUt
sAyujyamApa ca sa mAM pavanEza pAyAH||10||

||iti zrImannArAyaNIyE trayastriMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox