From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

paJcadaza-dazakam -- kapilOpadEzaH

matiriha guNasaktA bandhakRttESvasaktA
tvamRtakRduparundhE bhaktiyOgastu saktim|
mahadanugamalabhyA bhaktirEvAtra sAdhyA
kapilatanuriti tvaM dEvahUtyai nyagAdIH||1||
prakRtimahadahaGkArAzca mAtrAzca bhUtA-
nyapihRdapi dazAkSI pUruSaH paJcaviMzaH|
iti viditavibhAgO mucyatE'sau prakRtyA
kapilatanuriti tvaM dEvahUtyai nyagAdIH||2||
prakRtigataguNaughairnAjyatE pUruSO'yam
yadi tu sajati tasyAM tadguNAstaM bhajEran|
madanubhajanatattvAlOcanaiH sApyapEyAt
kapilatanuriti tvaM dEvahUtyai nyagAdIH||3||
vimalamatirupAttairAsanAdyairmadaGgam
garuDasamadhirUDhaM divyabhUSAyudhAGkam|
rucitulitatamAlaM zIlayEtAnuvElam
kapilatanuriti tvaM dEvahUtyai nyagAdIH||4||
mama guNaguNalIlAkarNanaiH kIrtinAdyaiH
mayi surasaridOghaprakhyacittAnuvRttiH|
bhavati paramabhaktiH sA hi mRtyOrvijEtrI
kapilatanuriti tvaM dEvahUtyai nyagAdIH||5||
aha ha bahulahiMsAsaJcitArthaiH kuTumbam
pratidinamanupuSNan strIjitO bAlalALI|
vizati hi gRhasaktO yAtanAM mayyabhaktaH
kapilatanuriti tvaM dEvahUtyai nyagAdIH||6||
yuvatijaTharakhinnO jAtabOdhO'pyakANDE
prasavagalitabOdhaH pIDayOllaMGghya bAlyam|
punarapi bata muhyatyEva tAruNyakAlE
kapilatanuriti tvaM dEvahUtyai nyagAdIH||7||
pitRsuragaNayAjI dhArmikO yO gRhasthaH
sa ca nipatati kAlE dakSiNAdhvOpagAmI|
mayi nihitamakAmaM karma tUdakpathArthE
kapilatanuriti tvaM dEvahUtyai nyagAdIH||8||
iti suviditavEdyAM dEva hE dEvahUtim
kRtanutimanugRhya tvaM gatO yOgisaGghaiH|
vimalamatirathA'sau bhaktiyOgEna muktA
tvamapi janahitIrthaM vartasE prAgudIcyAm||9||
parama kimu bahUktyA tvatpadAmbhOjabhaktim
sakalabhayavinEtrIM sarvakAmOpanEtrIm|
vadasi khalu dRDhaM tvaM tvadvidhUyAmayAnmE
gurupavanapurEza tvayyupAdhatsva bhaktim||10||

||iti zrImannArAyaNIyE paJcadaza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox