From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

EkOnasaptatitama-dazakam -- rAsakrIdA

kEzapAzadhRtapiJchikAvitati saJcalanmakarakuNDalam
hArajAlavanamAlikAlalitamaGgarAgaghanasaurabham|
pItacEladhRtakAJcikAJcitamudaJcadaMzumaNinUpuram
rAsakEliparibhUSitaM tava hi rUpamIza kalayAmahE||1||
tAvadEva kRtamaNDanE kalitakaJculIkakucamaNDalE
gaNDalOlamaNikuNDalE yuvatimaNDalE'tha parimaNDalE|
antarA sakalasundarIyugalamindirAramaNa saJcaran
maJjuLAM tadanu rAsakElimayi kaJjanAbha samupAdadhAH||2||
vAsudEva tava bhAsamAnamiha rAsakELirasasaurabham
dUratO'pi khalu nAradAgaditamAkalayya kutukAkulAH|
vESabhUSaNavilAsapEzalavilAsinIzatasamAvRtA
nAkatO yugapadAgatA viyati vEgatO'tha suramaNDalI||3||
vENunAdakRtatAnadAnakalagAnarAgagatiyOjanA-
lObhanIyamRdupAdapAtakRtatAlamElanamanOharam|
pANisaGkvaNitakaGkaNaM ca muhuraM salambitakarAmbujam
zrONibimbacaladambaraM bhajata rAsakELirasaDambaram||4||
zraddhayA viracitAnugAnakRtatAratAramadhurasvarE
nartanE'tha lalitAGgahAraluLitAGgahAramaNibhUSaNE|
sammadEna kRtapuSpavarSamalamunmiSaddiviSadAM kulam
cinmayE tvayi nilIyamAnamiva saMmumOha savadhUkulam||5||
svinnasannatanuvallarI tadanu kApi nAma pazupAGganA
kAntamaMsamavalambatE sma tava tAntibhAramukulEkSaNA|
kAcidAcalitakuntaLA navapaTIrasAranavasaurabham
vaJcanEna tava saJcucumba bhujamaJcitOrupuLakAGkuram||6||
kApi gaNDabhuvi sannidhAya nijagaNDamAkulitakuNDalam
puNyapUranidhiranvavApa tava pUgacarvitarasAmRtam|
indirAvihRtimandiraM bhuvanasundaraM hi naTanAntarE
tvAmavApya dadhuraGganAH kimu na sammadOnmadadazAntaram||7||
gAnamIza virataM kramENa kila vAdyamELanamupAratam
brahmasammadarasAkulAH sadasi kEvalaM nanRturaGganAH|
nAvidannapi ca nIvikAM kimapi kuntalImapi ca kaJculIm
jyOtiSAmapi kadambakaM divi vilambitaM kimaparaM bruvE||8||
mOdasImni bhuvanaM vilApya vihRtiM samApya ca tatO vibhO
kElisammRditanirmalAGganavagharmalEzasubhagAtmanAm|
manmathAsahanacEtasAM pazupayOSitAM sukRtacOdita-
stAvadAkalitamUrtirAdadhitha mAravIraparamOtsavAn||9||
kELibhEdaparilOlitAbhiratilAlitAbhirabalALibhiH
svairamIza nanu sUrajApayasi cAru nAma vihRtiM vyadhAH|
kAnanE'pi ca visArizItalakizOramArutamanOharE
sUnasaurabhamayE vilEsitha vilAsinIzatavimOhanam||10||
kAminIriti hi yAminISu khalu kAmanIyakanidhE bhavAn
pUrNasammadarasArNavaM kamapi yOgigamyamanubhAvayan|
brahmazaGkaramukhAnapIha pazupAGganAsu bahumAnayan
bhaktalOkagamanIyarUpa kamanIya kRSNa paripAhi mAm||11||

||iti zrImannArAyaNIyE EkOnasaptatitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox