From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

catvAriMza-dazakam -- pUtanAmOkSaH

tadanu nandamamandazubhAspadaM nRpapurIM karadAnakRtE gatam|
samavalOkya jagAdbhavatpitA viditakaMsasahAyajanOdyamaH||1||
ayi sakhE tava bAlakajanma mAM sukhayatE'dya nijAtmajajanmavat|
iti bhavatpitRtAM vrajanAyakE samadhirOpya zazaMsa tamAdarAt||2||
iha ca santyanimittazatAni tE kaTakasImnE tatO laghu gamyatAm|
iti ca tadvacasA vrajanAyakO bhavadapAyabhiyA drutamAyayau||3||
avasarE khalu tatra ca kAcana vrajapadE madhurAkRtiraGganA|
taraLaSaTpadalAlitakuntalA kapaTapOtaka tE nikaTaM gatA||4||
sapadi sA hRtabAlakacEtanA nizicarAnvayajA kila pUtanA|
vrajavadhUSviha kEyamiti kSaNaM vimRzatISu bhavantamupAdadE||5||
lalitabhAvavilAsahRtAtmabhiryuvatibhiH pratirOddhumapAritA|
stanamasau bhavanAntaniSEduSI pradaduSI bhavatE kapaTAtmanE||6||
samadhiruhya tadaGkamazaGkitastvamatha bAlakalOpanarOSitaH|
mahadivAmraphalaM kucamaNDalaM praticucUSitha durviSadUSitam||7||
asubhirEva samaM dhayati tvayi stanamasau stanitOpamanisvanA|
nirapatadbhayadAyi nijaM vapuH pratigatA pravisArya bhujAvubhau||8||
bhayadaghOSaNabhISaNavigrahazravaNadarzanamOhitavallavE|
vrajapadE taduraHsthalakhElanaM nanu bhavantamagRhNata gOpikAH||9||
bhuvanamaGkalanAmabhirEva tE yuvatibhirbahudhA kRtarakSaNaH|
tvamayi vAtanikEtananAtha mAmagadayan kuru tAvakasEvakam||10||

||iti zrImannArAyaNIyE catvAriMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox