From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

EkaviMza-dazakam -- bhagavadupAsanaprakArAH

madhyOdbhavaO bhuva iLAvRtanAmni varSE
gaurIpradhAnavanitAjanamAtrabhAji|
zarvENa mantranutibhiH sumupAsyamAnam
saGkarSaNAtmakamadhIzvara saMzrayE tvAm||1||
bhadrAzvanAmaka iLAvRtapUrvavarSE
bhadrazravObhirRSibhiH pariNUyamAnam|
kalpAntagUDhanigamOddharaNapravINam
dhyAyAmi dEva hayazIrSatanuM bhavantam||2||
dhyAyAmi dakSiNagatE harivarSavarSE
prAhlAdamukhyapuruSaiH pariSEvyamANam|
uttuGgazAntadhavalAkRtimEkazuddha-
jJAnapradaM narahariM bhagavan bhavantam||3||
varSE pratIci lalitAtmani kEtumAlE
lIlAvizESalalitasmitazObhanAGgam|
lakSmyA prajApatisutaizca niSEvyamANam
tasyAH priyAya dhRtakAmatanuM bhajE tvAm||4||
ramyEhyudIci khalu ramyakanAmni varSE
tadvarSanAthamanuvaryasaparyamANam|
bhaktaikavatsalamamatsarahRtsu bhAntam
matsyAkRtiM bhuvananAtha bhajE bhavantam||5||
varSaM hiraNmayasamAhvayamauttarAha-
mAsInamadridhRtikarmaThakAmaThAGgam|
saMsEvatE pitRgaNapravarO'ryamAyam
taM tvAM bhajAmi bhagavan paracinmayAtman||6||
kiM cOttarESu kuruSu priyayA dharaNyA
saMsEvitO mahitamantranutiprabhEdaiH|
daMSTrAgraghRSTaghanapRSThagariSThavarSmA
tvaM pAhi vijJanutayajJavarAhamUrtE||7||
yAmyAM dizaM bhajati kiMpuruSAkhyavarSE
saMsEvitO hanumatA dRDhabhaktibhAjA|
sItAbhirAmaparamAdbhutarUpazAlI
rAmAtmakaH parilasanparipAhi viSNO||8||
zrInAradEna saha bhAratakhaNDamukhyais
tvaM sAGkhyayOganutibhiH samupAsyamAnaH|
AkalpakAlamiha sAdhujanAbhirakzI
nArAyaNO narasakhaH paripAhi bhUman||9||
plAkSE'rkarUpamayi zAlmala indurUpam
dvIyE bhajanti kuzanAmani vahnirUpam|
krauJcE'mburUpamatha vAyumayaM ca zAkE
tvAM brahmarUpamayi puSkaranAmni lOkAH||10||
sarvairdhruvIdibhiruDuprakarairgrahaizca
pucchAdikESvavayavESvabhikalpyamAnaiH|
tvaM ziMzumAravapuSA mahatAmupAsyaH
sandhyAsu rundhi narakaM mama sindhuzAyain||11||
pAtALamUlabhuvi zESatanuM bhavantam
lOkaikakuNDalavirAjisahasrazIrSam|
nIlAmbaraM dhRtahalaM bhujagAGganAbhir-
juSTaM bhajE hara gadAngurugEhanAtha||12||

||iti zrImannArAyaNIyE EkaviMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox