From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

dvyazItitama-dazakam -- bANayuddham

pradyumnO raukmiNEyaH sa khalu tava kalA zambarENAhRtastam
hatvA ratyA sahAptO nijapuramaharadrukmikanyAM cha dhanyAm|
tatputrO'thAniruddhO guNanidhiravahadrOchanAM rukmipautrIm
tatrOdvAhE gatastvaM nyavadhi musalinA rukmyapi dyUtavairAt||1||
bANasya sA balisutasya sahasrabAhOrmAhEzvarasya mahitA duhitA kilOShA|
tvatpautramEnamaniruddhamadRShTapUrvaM svapnE'nubhUya bhagavan virahAturA'bhUt||2||
yOginyatIva kuzalA khalu chitralEkhA
tasyAH sakhI vilikhatI taruNAnazEShAn|
tatrAniruddhamuShayA viditaM nizAyA\-
mAnEShTa yOgabalatO bhavatO nikEtAt||3||
kanyApurE dayitayA sukhamAramantaM chainaM kathaJchana babandhuShi zarvabandhau|
zrInAradOktatadudantadurantarOShaistvaM tasya zONitapuraM yadubhirnyarundhAH||4||
purIpAlaH zailapriyaduhitRnAthO'sya bhagavAn
samaM bhUtavrAtairyadubalamazaGkaM nirurudhE|
mahAprANO bANO jaTiti yuyudhAnEna yuyudhE
guhaH pradyumnEna tvamapi purahantrA jaghaTiShE||5||
niruddhAzEShAstrE mumuhuShi tavAstrENa girizE
drutA bhUtA bhItAH pramathakulavIrAH pramathitAH|
parAskandatskandaH kusumazarabANaizcha sachivaH
sa kumbhANDO bhANDaM navamiva balEnAzu bibhidE||6||
chApAnAM paJchazatyA prasabhamupagatE ChinnachApE'tha bANE
vyarthE yAtE samEtO jvarapatirazanairajvari tvajjvarENa|
jJAnI stutvAtha dattvA tava charitajuShAM vijvaraM sajvarO'gAt
prAyO'ntarjJAnavantO'pi cha bahutamasA raudrachEShTA hi raudrAH||7||
bANaM nAnAyudhOgraM punarabhipatitaM durpadOShAdvitanvan
nirlUnAzEShadOShaM sapadi bubudhuShA zaGkarENOpagItaH|
tadvAchA ziShTabAhudvitayamubhayatO nirbhayaM tatpriyaM tam
muktvA taddattamAnO nijapuramagamaH sAniruddhaH sahOShaH||8||
muhustAvachChakraM varuNamajayO nandaharaNE
yamaM bAlAnItau davadahanapAnE'nilasakham|
vidhiM vatsastEyE girizamiha bANasya samarE
vibhO vizvOtkarShI tadayamavatArO jayati tE||9||
dvijaruShA kRkalAsavapurdharaM nRganRpaM tridivAlayamApayan|
nijajanE dvijabhaktimanuttamAmupadizan pavanEzvara pAhi mAm||10||

||iti zrImannArAyaNIyE dvyazItitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox