From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

EkatriMza-dazakam -- balidarpOcchEdaH

prItyA daityastava tanumahaHprEkSaNItsarvathA'pi
tvAmArAdhyannajita racayannaJjaliM saJjagAda|
mattaH kiM tE samabhilaSitaM viprasUnO vada tvam
vittaM bhaktaM bhavanamavanIM vApi sarvaM pradAsyE||1||
tAmakSINAM baligiramupAkarNya kAruNyapUrNO'-
pyasyOtsEkaM zamayitumanA daityavaMzaM prazaMsan|
bhUmiM pAdatrayaparimitAM prArthayAmAsitha tvam
sarvaM dEhIti tu nigaditE kasya hAsyaM na vA syAt||2||
vizvEzaM mAM tripadamiha kiM yAcasE bAlizastvam
sarvAM bhUmiM vRNu kimamunEtyAlapattvAM sa dRpyan|
yasmAddarpAttripadaparipUrtyakSamaH kSEpavAdAn
bandhaM cAsAvagamadatadarhO'pi gADhOpazAntyai||3||
pAdatrayyA yadi na muditO viSTapairnApi tuSyE-
dityuktE'sminvarada bhavatE dAtukAmE'tha tOyam|
daityAcAryastava khalu parIkSArthinaH prEraNAttam
mA mA dEyaM harirayamiti vyaktamEvAbabhASE||4||
yAcatyEvaM yadi sa bhagavAnpUrNakAmO'smi sO'ham
dAsyAmyEva sthiramiti vadan kAvyazaptO'pi daityaH|
vindhyAvalyA nijadayitayA dattapAdyAya tubhyam
citraM citraM sakalamapi sa prArpayattOyapUrvam||5||
nissandEhaM ditikulapatau tvayyazESArpaNaM tad
vyAtanvAnE mumucurRSayaH sAmarAH puSpavarSam|
divyaM rUpaM tava ca tadidaM pazyatAM vizvabhAjA-
muccairuccairavRdhadavadhIkRtya vizvANDabhANDam||6||
tvatpAdAgraM nijapadagataM puNDarIkOdbhavO'sau
kuNDItOyairasicadapunAdyajjalaM vizvalOkAn|
harSOtkarSAt subahu khEcarairutsavE'smin
bhErIM nighnan-bhuvanamacarajjAmbavAn bhaktizAlI||7||
tAvaddaityAstvanumatimRtE bharturArabdhayuddhA
dEvOpEtairbhavadanucaraiH saGgatA bhaGgamApan|
kAlAtmAyaM vasati puratO yadvazAtprAgjitAH smaH
kiM vO yuddhairiti baligirA tE'tha pAtAlamApuH||8||
pAzairbaddhaM patagapatinA daityamuccairavAdI-
stArttIyIkaM diza mama padaM kiM na vizvEzvarO'si|
pAdaM mUrdhni praNaya bhagavannityakampaM vadantam
prahlAdastaM svayamupagatO mAnayannastavIttvAm||9||
darpOcchittyai vihitamakhilaM daitya siddhO'si puNyai-
rlOkastE'stu tridivavijayI vAsavatvaM ca pazcAt|
matsAyujyaM bhaja ca punarityanvagRhNA baliM tam
vipraissantAnitamakhavaraH pAhi vAtAlayEza||10||

||iti zrImannArAyaNIyE EkatriMza-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox