From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

saptatitama-dazakam -- sudarzana-zApa-mOkSaH

iti tvayi rasAkulaM ramitavallabhE vallavAH
kadApi punarambikAkamiturambikAkAnanE|
samEtya bhavatA samaM nizi niSEvya divyOtsavam
sukhaM suSuvuragrasId{}vrajapamugranAgastadA||1||
samunmukhamathOnmukairabhihatE'pi tasminbalA-
damuJcati bhavatpadE nyapati pAhi pAhIti taiH|
tadA khalu padA bhavAnsamupagamya pasparza tam
babhau sa ca nijAM tanuM samupasAdya vaidyAdharIm||2||
sudarzanadhara prabhO nanu sudarzanAkhyO'smyaham
munInkvacidapAhasaM ta iha mAM vyadhurvAhasam|
bhavatpadasamarpaNAdamalatAM gatO'smItyasau
stuvannijapadaM yayau vrajapadaM ca gOpA mudA||3||
kadApi khalu sIriNA viharati tvayi strIjanai-
rjahArdhanadAnugaH sa kila zaGkhacUDO'balAH|
atidrutamanudrutastamatha muktanArIjanam
rurOjitha zirOmaNiM halabhRtE ca tasyAdadAH||4||
dinESu ca suhRjjanaiH saha vanESu lIlAparam
manObhavamanOharaM rasitavENunAdAmRtam|
bhavantamamarIdRzAmamRtapAraNAdAyinam
vicintya kimu nAlapan virahatApitA gOpikAH||5||
bhOjarAjabhRtakastvatha kazcitkaSTaduSTapathadRSTirariSTaH|
niSThurAkRtirapaSThuninAdastiSThatE sma bhavatE vRSarUpI||6||
zAkvarO'tha jagatIdhRtihArI mUrtimESa bRhatIM pradadhAnaH|
paGktimAzu parighUrNya pazUnAM chandasAM nidhimavApa bhavantam||7||
tuGgazRGgamukhamAzvabhiyantaM sasaGgRhayya rabhasAdabhiyaM tam|
bhadrarUpamapi daityamabhadraM mardayannamadayaH suralOkam||8||
citramadya bhagavan vRSaghAtAtsusthirAjani vRSasthitirurvyAm|
vardhatE ca vRSacEtasi bhUyAnmOda ityabhinutO'si surastvam||9||
aukSakANi paridhAvata dUraM vIkSyatAmayamihOkSavibhEdI|
itthamAttahasitaiH saha gOpairgEhagastvamava vAtapurEza||10||

||iti zrImannArAyaNIyE saptatitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox