From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

aSTasaptatitama-dazakam -- balarAmavivAhaH

tridazavardhakivardhitakauzalaM tridazadattasamastavibhUtimat|
jaladhimadhyagataM tvamabhUSayO navapuraM vapuraJcitarOciSA||1||
daduSi rEvatabhUbhRti rEvatIM halabhRtE tanayAM vidhizAsanAt|
mahitamutsavaghOSamapUpuSaH samuditairmuditaiH saha yAdavaiH||2||
atha vidarbhasutAM khalu rukmiNIM praNayinIM tvayi dEva sahOdaraH|
svayamaditsata cEdimahIbhujE svatamasA tamasAdhumupAzrayan||3||
ciradhRtapraNayA tvayi bAlikA sapadi kAGkSitabhaGgasamAkulA|
tava nivEdayituM dvijamAdizatsvakadanaM kadanaGgavinirmitam||4||
dvijasutO'pi ca tUrNamupAyayau tava puraM hi durAzadurAsadam|
mudamavApa ca sAdarapUjitaH sa bhavatA bhavatApahRtA svayam||5||
sa ca bhavantamavOcata kuNDinE nRpasutA khalu rAjati rukmiNI|
tvayi samutsukayA nijadhIratArahitayA hi tayA prahitO'smyaham||6||
tava hRtAsmi puraiva guNairahaM harati mAM kila cEdinRpO'dhunA|
ayi kRpAlaya pAlaya mAmiti prajagadE jagadEkapatE tayA||7||
azaraNAM yadi mAM tvamupEkSasE sapadi jIvitamEva jahAmyaham|
iti girA sutanOratanOdbhRzaM suhRdayaM hRdayaM tava kAtaram||8||
akathayastvamathainamayE sakhE tadadhikA mama manmathavEdanA|
nRpasamakSamupEtya harAmyahaM tadayi tAM dayitAmasitEkSaNAm||9||
pramuditEna ca tEna samaM tadA rathagatO laghu kuNDinamEyivAn|
gurumarutpuranAyaka mE bhavAnvitanutAM tanutAmakhilApadAm||10||

||iti zrImannArAyaNIyE aSTasaptatitama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox