From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

aSTama-dazakam -- pralayaH

EvaM tAvatprAkRtaprakSayAntE
brAhmE kalpE hyAdimE labdhajanmA|
brahmA bhUyastvatta EvApya vEdAn
sRSTiM cakrE pUrvakalpOpamAnAm||1||
sO'yaM caturyugasahasramitAnyahAni
tAvanmitAzca rajanIrbahuzO ninAya|
nidrAtyasau tvayi nilIya samaM svasRSTair
naimittikapraLayamAhuratO'sya rAtrim||2||
asmAdRzAM punaraharmukhakRtyatulyAm
sRSTiM karOtyanudinaM sa bhavatprasAdAt|
prAgbrahmakalpajanuSAM ca parAyuSAM tu
suptaprabOdhanasamA'sti tadA'pi sRSTiH||3||
paJcAzadabdamadhunA svavayO'rdharUpam
EkaM parArdhamativRtya hi vartatE'sau|
tatrAntyarAtrijanitAnkathayAmi bhUman
pazcAddinAvataraNE ca bhavadvilAsAn||4||
dinAvasAnE'tha sarOjayOniH
suSuptikAmastvayi sannililyE|
jaganti ca tvajjaTharaM samIyu-
stadEdamEkArNavamAsa vizvam||5||
tavaiva vESE phaNirAja zESE
jalaikazESE bhuvanE sma zESE|
AnandasAndrAnubhavasvarUpaH
svayOganidrAparimudritAtmA||6||
kAlAkhyazaktiM pralayAvasAnE
prabOdhayEtyAdizatA kilAdau|
tvayA prasuptaM parisuptazakti-
vrajEna tatrAkhilajIvadhAmnA||7||
caturyugANAM ca sahasramEvam
tvayi prasuptE punaradvitIyE|
kAlAkhyazaktiH prathamaprabuddhA
prAbOdhayattvAM kila vizvanAtha||8||
vibudhya ca tvaM jalagarbhazAyin
vilOkya lOkAnakhilAnpralInAn|
tESvEva sUkSmAtmatayA nijAntaH
sthitESu vizvESu dadAtha dRSTim||9||
tatastvadIyAdayi nAbhirandhrA-
dudaJcitaM kiJcana divyapadmam|
nilInanizzESapadArthamAlA
saGkSEparUpaM mukulAyamAnam||10||
tadEtadaMbhOruhakuDmaLaM tE
kaLEbarAttOyapathE prarUDham|
bahirnirItaM paritaH sphuradbhiH
svadhAmabhirdhvAntamalaM nyakRntat||11||
saMphullapatrE nitarAM vicitrE
tasminbhavadvIryadhRtE sarOjE|
sa padmajanmA vidhirAvirAsIt
svayaMprabuddhAkhilavEdarAziH||12||
asminparAtman nanu padmakalpE
tvamitthamutthApitapadmayOniH|
anantabhUmA mama rOgarAzim
nirundhi vAtAlayavAsa viSNO||13||

||iti zrImannArAyaNIyE aSTama-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox