From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImannArAyaNIyam
Narayaniyam.jpg
dazakam
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

caturtha-dazakam -- aSTAGgayOgam

kalyatAm mama kuruSva tAvatIM kalyatE bhavadupAsanaM yayA|
spaSTamaSTavidhayOgacaryayA puSTayA''zu tava tuSTimApnuyAm||1||
brahmacaryadruDhatAdibhiryamairAplavAdiniyamaizca pAvitAH|
kurmahE druDhamamI sukhAsanaM paGkajAdyamapi vA bhavatparAH||2||
tAramantaranucintya santataM prANavAyumabhiyamya nirmalAH|
indriyANi viSayAdathApahRtyA''smahE bhavadupAsanOnmukhAH||3||
asphuTE vapuSi tE prayatnatO dhArayEma dhiSaNAM muhurmuhuH|
tEnabhaktirasamantarArdratAmudvahEma bhavadaG{}ghricintakAH||4||
vispuTAvayavabhEdasundaraM tvadvapussucirazIlanAvazAt|
azramaM manasi cintayAmahE dhyAnayOganiratAstvadAzrayAH||5||
dhyAyatAM sakaLamUrtimIdruzImunmiSanmadhuratAhRtAtmanAm|
sAndramOdarasarUpamAntaraM brahmarUpamayi tE'vabhAsatE||6||
tatsamAsvadanarUpiNIM sthitiM tvatsamAdhimayi vizvanAyaka|
AzritAH punarataH paricyutAvArabhEmahi ca dhAraNAdhikam||7||
itthamabhyasananirbharOllasatvatparAtmasukhakalpitOtsavAH|
muktabhaktakulamaulitAM gatAH saJcarEma zukanAradAdivat||8||
tvatsamAdhivijayE tu yaH punarmaGkzu mOkzarasikaH kramENa vA|
yOgavazyamanilaM SaDAzrayairunnayatyaja suSumnayA zanaiH||9||
liGgadEhamapi saMtyajannathO lIyatE tvayi parE nirAgrahaH|
UrdhvalOkakutukI tu mUrdhatassArdhamEva karaNairnirIyatE||10||
agnivAsaravaLarkzapakzagairuttarAyaNajuSA ca daivataiH|
prApitO ravipadaM bhavatparO mOdavAn dhruvapadAntamIyatE||11||
AsthitO'tha maharAlayE yadA zESavaktradahanOSmaNA''rdyatE|
IyatE bhavadupAzrayastadA vEdhasaH padamataH puraiva vA||12||
tatra vA tava padE'thavA vasan prAkRtapraLaya Eti muktatAM|
svEcchayA khalu purA'pi mucyatE saMvibhidya jagadaNDamOjasA||13||
tasya ca kzitipayOmahOniladyOmahatprakRtisaptakAvRtIH|
tattadAtmakatayA vizan sukhI yAti tE padamanAvRtam vibhO||14||
arcirAdigatimIdruzIM vrajan vicyutiM na bhajatE jagatpatE|
saccidAtmaka bhavadguNOdayAnuccarantamanilEza pAhi mAm||15||

||iti zrImannArAyaNIyE caturtha-dazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox