From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
All pages
All pages | Next page (Bhagavatam/Skandha 11/Adhyaya 01)
AchyutashtakamAditya Ashtottara Shatanama StotramAditya Hrdayam
Ahalyakrta Rama StotramAkrurakrta Vishnu Stotram
Angaraka StotramAnjaneya Ashtottara Shatanama StotramAnjaneya Ashtottara Shatanamavali
Annapurna Ashtottara Shatanama StotramAnnapurna Ashtottara ShatanamavaliAnnapurna Stotram
Apaduddharaka Dwadashamukha Hanuman StotramApaduddharana StotramArdhanarishwara Stotram
Bala Raksha StotramBalamukundashtakamBhagavad Gita
Bhagavad Gita/Adhyaya 01 - Arjuna Vishada YogaBhagavad Gita/Adhyaya 02 - Sankhya YogaBhagavad Gita/Adhyaya 03 - Karma Yoga
Bhagavad Gita/Adhyaya 04 - Jnana Karma Sannyasa YogaBhagavad Gita/Adhyaya 05 - Karma Sannyasa YogaBhagavad Gita/Adhyaya 06 - Atmasamyama Yoga
Bhagavad Gita/Adhyaya 07 - Jnana Vijnana YogaBhagavad Gita/Adhyaya 08 - Akshara Brahma YogaBhagavad Gita/Adhyaya 09 - Rajavidya Rajaguhya Yoga
Bhagavad Gita/Adhyaya 10 - Vibhuti YogaBhagavad Gita/Adhyaya 11 - Vishwarupa Darshana YogaBhagavad Gita/Adhyaya 12 - Bhakti Yoga
Bhagavad Gita/Adhyaya 13 - Kshetrakshetrajna Vibhaga YogaBhagavad Gita/Adhyaya 14 - Gunatraya Vibhaga YogaBhagavad Gita/Adhyaya 15 - Purushottama Yoga
Bhagavad Gita/Adhyaya 16 - Daivasurasampad Vibhaga YogaBhagavad Gita/Adhyaya 17 - Shraddhatraya Vibhaga YogaBhagavad Gita/Adhyaya 18 - Moksha Sannyasa Yoga
Bhagavad Gita/DhyanamBhagavad Gita/Gitartha SangrahaBhagavad Gita/Mahatmyam
Bhagavad Gita/NyasaBhagavad Gita/Phala ShrutiBhagavata Stotras
BhagavatamBhagavatam/Skandha 01Bhagavatam/Skandha 01/Adhyaya 01
Bhagavatam/Skandha 01/Adhyaya 02Bhagavatam/Skandha 01/Adhyaya 03Bhagavatam/Skandha 01/Adhyaya 04
Bhagavatam/Skandha 01/Adhyaya 05Bhagavatam/Skandha 01/Adhyaya 06Bhagavatam/Skandha 01/Adhyaya 07
Bhagavatam/Skandha 01/Adhyaya 08Bhagavatam/Skandha 01/Adhyaya 09Bhagavatam/Skandha 01/Adhyaya 10
Bhagavatam/Skandha 01/Adhyaya 11Bhagavatam/Skandha 01/Adhyaya 12Bhagavatam/Skandha 01/Adhyaya 13
Bhagavatam/Skandha 01/Adhyaya 14Bhagavatam/Skandha 01/Adhyaya 15Bhagavatam/Skandha 01/Adhyaya 16
Bhagavatam/Skandha 01/Adhyaya 17Bhagavatam/Skandha 01/Adhyaya 18Bhagavatam/Skandha 01/Adhyaya 19
Bhagavatam/Skandha 02Bhagavatam/Skandha 02/Adhyaya 01Bhagavatam/Skandha 02/Adhyaya 02
Bhagavatam/Skandha 02/Adhyaya 03Bhagavatam/Skandha 02/Adhyaya 04Bhagavatam/Skandha 02/Adhyaya 05
Bhagavatam/Skandha 02/Adhyaya 06Bhagavatam/Skandha 02/Adhyaya 07Bhagavatam/Skandha 02/Adhyaya 08
Bhagavatam/Skandha 02/Adhyaya 09Bhagavatam/Skandha 02/Adhyaya 10Bhagavatam/Skandha 03
Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 01Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 02Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 03
Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 04Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 05Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 06
Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 07Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 08Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 09
Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 10Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 11Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 12
Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 13Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 14Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 15
Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 16Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 17Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 18
Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 19Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 20Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 21
Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 22Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 23Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 24
Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 25Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 26Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 27
Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 28Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 29Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 30
Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 31Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 32Bhagavatam/Skandha 03/Adhyaya 33
Bhagavatam/Skandha 04Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 01Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 02
Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 03Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 04Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 05
Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 06Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 07Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 08
Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 09Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 10Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 11
Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 12Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 13Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 14
Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 15Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 16Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 17
Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 18Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 19Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 20
Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 21Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 22Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 23
Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 24Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 25Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 26
Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 27Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 28Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 29
Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 30Bhagavatam/Skandha 04/Adhyaya 31Bhagavatam/Skandha 05
Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 01Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 02Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 03
Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 04Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 05Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 06
Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 07Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 08Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 09
Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 10Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 11Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 12
Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 13Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 14Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 15
Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 16Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 17Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 18
Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 19Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 20Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 21
Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 22Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 23Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 24
Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 25Bhagavatam/Skandha 05/Adhyaya 26Bhagavatam/Skandha 06
Bhagavatam/Skandha 06/Adhyaya 01Bhagavatam/Skandha 06/Adhyaya 02Bhagavatam/Skandha 06/Adhyaya 03
Bhagavatam/Skandha 06/Adhyaya 04Bhagavatam/Skandha 06/Adhyaya 05Bhagavatam/Skandha 06/Adhyaya 06
Bhagavatam/Skandha 06/Adhyaya 07Bhagavatam/Skandha 06/Adhyaya 08Bhagavatam/Skandha 06/Adhyaya 09
Bhagavatam/Skandha 06/Adhyaya 10Bhagavatam/Skandha 06/Adhyaya 11Bhagavatam/Skandha 06/Adhyaya 12
Bhagavatam/Skandha 06/Adhyaya 13Bhagavatam/Skandha 06/Adhyaya 14Bhagavatam/Skandha 06/Adhyaya 15
Bhagavatam/Skandha 06/Adhyaya 16Bhagavatam/Skandha 06/Adhyaya 17Bhagavatam/Skandha 06/Adhyaya 18
Bhagavatam/Skandha 06/Adhyaya 19Bhagavatam/Skandha 07Bhagavatam/Skandha 07/Adhyaya 01
Bhagavatam/Skandha 07/Adhyaya 02Bhagavatam/Skandha 07/Adhyaya 03Bhagavatam/Skandha 07/Adhyaya 04
Bhagavatam/Skandha 07/Adhyaya 05Bhagavatam/Skandha 07/Adhyaya 06Bhagavatam/Skandha 07/Adhyaya 07
Bhagavatam/Skandha 07/Adhyaya 08Bhagavatam/Skandha 07/Adhyaya 09Bhagavatam/Skandha 07/Adhyaya 10
Bhagavatam/Skandha 07/Adhyaya 11Bhagavatam/Skandha 07/Adhyaya 12Bhagavatam/Skandha 07/Adhyaya 13
Bhagavatam/Skandha 07/Adhyaya 14Bhagavatam/Skandha 07/Adhyaya 15Bhagavatam/Skandha 08
Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 01Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 02Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 03
Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 04Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 05Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 06
Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 07Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 08Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 09
Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 10Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 11Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 12
Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 13Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 14Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 15
Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 16Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 17Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 18
Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 19Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 20Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 21
Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 22Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 23Bhagavatam/Skandha 08/Adhyaya 24
Bhagavatam/Skandha 09Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 01Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 02
Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 03Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 04Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 05
Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 06Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 07Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 08
Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 09Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 10Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 11
Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 12Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 13Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 14
Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 15Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 16Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 17
Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 18Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 19Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 20
Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 21Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 22Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 23
Bhagavatam/Skandha 09/Adhyaya 24Bhagavatam/Skandha 10Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 01
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 02Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 03Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 04
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 05Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 06Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 07
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 08Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 09Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 10
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 11Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 12Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 13
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 14Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 15Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 16
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 17Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 18Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 19
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 20Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 21Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 22
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 23Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 24Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 25
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 26Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 27Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 28
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 29Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 30Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 31
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 32Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 33Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 34
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 35Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 36Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 37
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 38Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 39Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 40
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 41Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 42Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 43
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 44Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 45Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 46
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 47Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 48Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 49
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 50Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 51Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 52
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 53Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 54Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 55
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 56Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 57Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 58
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 59Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 60Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 61
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 62Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 63Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 64
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 65Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 66Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 67
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 68Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 69Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 70
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 71Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 72Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 73
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 74Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 75Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 76
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 77Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 78Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 79
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 80Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 81Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 82
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 83Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 84Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 85
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 86Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 87Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 88
Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 89Bhagavatam/Skandha 10/Adhyaya 90Bhagavatam/Skandha 11
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox