From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

saptadazO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

yatazcAntarhitO'nantastasyai kRtvA dizE namaH|
vidyAdharazcitrakEtuzcacAra gaganE caraH||1||
sa lakSaM varSalakSANAmavyAhatabalEndriyaH|
stUyamAnO mahAyOgI munibhiH siddhacAraNaiH||2||
kulAcalEndradrONISu nAnAsaGkalpasiddhiSu|
rEmE vidyAdharastrIbhirgApayanharimIzvaram||3||
EkadA sa vimAnEna viSNudattEna bhAsvatA|
girizaM dadRzE gacchanparItaM siddhacAraNaiH||4||
AliGgyAGkIkRtAM dEvIM bAhunA munisaMsadi|
uvAca dEvyAH zRNvantyA jahAsOccaistadantikE||5||

citrakEturuvAca

ESa lOkaguruH sAkSAddharmaM vaktA zarIriNAm|
AstE mukhyaH sabhAyAM vai mithunIbhUya bhAryayA||6||
jaTAdharastIvratapA brahmavAdisabhApatiH|
aGkIkRtya striyaM cAstE gatahrIH prAkRtO yathA||7||
prAyazaH prAkRtAzcApi striyaM rahasi bibhrati|
ayaM mahAvratadharO bibharti sadasi striyam||8||

zrIzuka uvAca

bhagavAnapi tacchrutvA prahasyAgAdhadhIrnRpa|
tUSNIM babhUva sadasi sabhyAzca tadanuvratAH||9||
ityatadvIryaviduSi bruvANE bahvazObhanam|
ruSAha dEvI dhRSTAya nirjitAtmAbhimAninE||10||

zrIpArvatyuvAca

ayaM kimadhunA lOkE zAstA daNDadharaH prabhuH|
asmadvidhAnAM duSTAnAM nirlajjAnAM ca viprakRt||11||
na vEda dharmaM kila padmayOnirna brahmaputrA bhRgunAradAdyAH|
na vai kumAraH kapilO manuzca yE nO niSEdhantyativartinaM haram||12||
ESAmanudhyEyapadAbjayugmaM jagadguruM maGgalamaGgalaM svayam|
yaH kSatrabandhuH paribhUya sUrInprazAsti dhRSTastadayaM hi daNDyaH||13||
nAyamarhati vaikuNTha pAdamUlOpasarpaNam|
sambhAvitamatiH stabdhaH sAdhubhiH paryupAsitam||14||
ataH pApIyasIM yOnimAsurIM yAhi durmatE|
yathEha bhUyO mahatAM na kartA putra kilbiSam||15||

zrIzuka uvAca

EvaM zaptazcitrakEturvimAnAdavaruhya saH|
prasAdayAmAsa satIM mUrdhnA namrENa bhArata||16||

citrakEturuvAca

pratigRhNAmi tE zApamAtmanO'JjalinAmbikE|
dEvairmartyAya yatprOktaM pUrvadiSTaM hi tasya tat||17||
saMsAracakra EtasmiJjanturajJAnamOhitaH|
bhrAmyansukhaM ca duHkhaM ca bhuGktE sarvatra sarvadA||18||
naivAtmA na parazcApi kartA syAtsukhaduHkhayOH|
kartAraM manyatE'trAjJa AtmAnaM paramEva ca||19||
guNapravAha EtasminkaH zApaH kO nvanugrahaH|
kaH svargO narakaH kO vA kiM sukhaM duHkhamEva vA||20||
EkaH sRjati bhUtAni bhagavAnAtmamAyayA|
ESAM bandhaM ca mOkSaM ca sukhaM duHkhaM ca niSkalaH||21||
na tasya kazciddayitaH pratIpO na jJAtibandhurna parO na ca svaH|
samasya sarvatra niraJjanasya sukhE na rAgaH kuta Eva rOSaH||22||
tathApi tacchaktivisarga ESAM sukhAya duHkhAya hitAhitAya|
bandhAya mOkSAya ca mRtyujanmanOH zarIriNAM saMsRtayE'vakalpatE||23||
atha prasAdayE na tvAM zApamOkSAya bhAmini|
yanmanyasE hyasAdhUktaM mama tatkSamyatAM sati||24||

zrIzuka uvAca

iti prasAdya girizau citrakEturarindama|
jagAma svavimAnEna pazyatOH smayatOstayOH||25||
tatastu bhagavAnrudrO rudrANImidamabravIt|
dEvarSidaityasiddhAnAM pArSadAnAM ca zRNvatAm||26||

zrIrudra uvAca

dRSTavatyasi suzrONi harEradbhutakarmaNaH|
mAhAtmyaM bhRtyabhRtyAnAM niHspRhANAM mahAtmanAm||27||
nArAyaNaparAH sarvE na kutazcana bibhyati|
svargApavarganarakESvapi tulyArthadarzinaH||28||
dEhinAM dEhasaMyOgAddvandvAnIzvaralIlayA|
sukhaM duHkhaM mRtirjanma zApO'nugraha Eva ca||29||
avivEkakRtaH puMsO hyarthabhEda ivAtmani|
guNadOSavikalpazca bhidEva srajivatkRtaH||30||
vAsudEvE bhagavati bhaktimudvahatAM nRNAm|
jJAnavairAgyavIryANAM na hi kazcidvyapAzrayaH||31||
nAhaM viriJcO na kumAranAradau na brahmaputrA munayaH surEzAH|
vidAma yasyEhitamaMzakAMzakA na tatsvarUpaM pRthagIzamAninaH||32||
na hyasyAsti priyaH kazcinnApriyaH svaH parO'pi vA|
AtmatvAtsarvabhUtAnAM sarvabhUtapriyO hariH||33||
tasya cAyaM mahAbhAgazcitrakEtuH priyO'nugaH|
sarvatra samadRkSAntO hyahaM caivAcyutapriyaH||34||
tasmAnna vismayaH kAryaH puruSESu mahAtmasu|
mahApuruSabhaktESu zAntESu samadarziSu||35||

zrIzuka uvAca

iti zrutvA bhagavataH zivasyOmAbhibhASitam|
babhUva zAntadhI rAjandEvI vigatavismayA||36||
iti bhAgavatO dEvyAH pratizaptumalantamaH|
mUrdhnA sa jagRhE zApamEtAvatsAdhulakSaNam||37||
jajJE tvaSTurdakSiNAgnau dAnavIM yOnimAzritaH|
vRtra ityabhivikhyAtO jJAnavijJAnasaMyutaH||38||
EtattE sarvamAkhyAtaM yanmAM tvaM paripRcchasi|
vRtrasyAsurajAtEzca kAraNaM bhagavanmatEH||39||
itihAsamimaM puNyaM citrakEtOrmahAtmanaH|
mAhAtmyaM viSNubhaktAnAM zrutvA bandhAdvimucyatE||40||
ya EtatprAtarutthAya zraddhayA vAgyataH paThEt
itihAsaM hariM smRtvA sa yAti paramAM gatim||41||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM SaSThaskandhE saptadazO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox