From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

paJcamO'dhyAyaH

sUta uvAca

atha taM sukhamAsIna upAsInaM bRhacchravAH|
dEvarSiH prAha viprarSiM vINApANiH smayanniva||1||

nArada uvAca

pArAzarya mahAbhAga bhavataH kaccidAtmanA|
parituSyati zArIra AtmA mAnasa Eva vA||2||
jijJAsitaM susampannamapi tE mahadadbhutam|
kRtavAnbhArataM yastvaM sarvArthaparibRMhitam||3||
jijJAsitamadhItaM ca brahma yattatsanAtanam|
tathApi zOcasyAtmAnamakRtArtha iva prabhO||4||

vyAsa uvAca

astyEva mE sarvamidaM tvayOktaM tathApi nAtmA parituSyatE mE|
tanmUlamavyaktamagAdhabOdhaM pRcchAmahE tvAtmabhavAtmabhUtam||5||
sa vai bhavAnvEda samastaguhyamupAsitO yatpuruSaH purANaH|
parAvarEzO manasaiva vizvaM sRjatyavatyatti guNairasaGgaH||6||
tvaM paryaTannarka iva trilOkImantazcarO vAyurivAtmasAkSI|
parAvarE brahmaNi dharmatO vrataiH snAtasya mE nyUnamalaM vicakSva||7||

zrInArada uvAca

bhavatAnuditaprAyaM yazO bhagavatO'malam|
yEnaivAsau na tuSyEta manyE taddarzanaM khilam||8||
yathA dharmAdayazcArthA munivaryAnukIrtitAH|
na tathA vAsudEvasya mahimA hyanuvarNitaH||9||
na yadvacazcitrapadaM harEryazO jagatpavitraM pragRNIta karhicit|
tadvAyasaM tIrthamuzanti mAnasA na yatra haMsA niramantyuzikkSayAH||10||
tadvAgvisargO janatAghaviplavO yasminpratizlOkamabaddhavatyapi|
nAmAnyanantasya yazO'GkitAni yatzRNvanti gAyanti gRNanti sAdhavaH||11||
naiSkarmyamapyacyutabhAvavarjitaM na zObhatE jJAnamalaM niraJjanam|
kutaH punaH zazvadabhadramIzvarE na cArpitaM karma yadapyakAraNam||12||
athO mahAbhAga bhavAnamOghadRkSucizravAH satyaratO dhRtavrataH|
urukramasyAkhilabandhamuktayE samAdhinAnusmara tadvicESTitam||13||
tatO'nyathA kiJcana yadvivakSataH pRthagdRzastatkRtarUpanAmabhiH|
na karhicitkvApi ca duHsthitA matirlabhEta vAtAhatanaurivAspadam||14||
jugupsitaM dharmakRtE'nuzAsataH svabhAvaraktasya mahAnvyatikramaH|
yadvAkyatO dharma itItaraH sthitO na manyatE tasya nivAraNaM janaH||15||
vicakSaNO'syArhati vEdituM vibhOranantapArasya nivRttitaH sukham|
pravartamAnasya guNairanAtmanastatO bhavAndarzaya cESTitaM vibhOH||16||
tyaktvA svadharmaM caraNAmbujaM harErbhajannapakvO'tha patEttatO yadi|
yatra kva vAbhadramabhUdamuSya kiM kO vArtha AptO'bhajatAM svadharmataH||17||
tasyaiva hEtOH prayatEta kOvidO na labhyatE yadbhramatAmuparyadhaH|
tallabhyatE duHkhavadanyataH sukhaM kAlEna sarvatra gabhIraraMhasA||18||
na vai janO jAtu kathaJcanAvrajEnmukundasEvyanyavadaGga saMsRtim|
smaranmukundAGghryupagUhanaM punarvihAtumicchEnna rasagrahO janaH||19||
idaM hi vizvaM bhagavAnivEtarO yatO jagatsthAnanirOdhasambhavAH|
taddhi svayaM vEda bhavAMstathApi tE prAdEzamAtraM bhavataH pradarzitam||20||
tvamAtmanAtmAnamavEhyamOghadRkparasya puMsaH paramAtmanaH kalAm|
ajaM prajAtaM jagataH zivAya tanmahAnubhAvAbhyudayO'dhigaNyatAm||21||
idaM hi puMsastapasaH zrutasya vA sviSTasya sUktasya ca buddhidattayOH|
avicyutO'rthaH kavibhirnirUpitO yaduttamazlOkaguNAnuvarNanam||22||
ahaM purAtItabhavE'bhavaM munE dAsyAstu kasyAzcana vEdavAdinAm|
nirUpitO bAlaka Eva yOginAM zuzrUSaNE prAvRSi nirvivikSatAm||23||
tE mayyapEtAkhilacApalE'rbhakE dAntE'dhRtakrIDanakE'nuvartini|
cakruH kRpAM yadyapi tulyadarzanAH zuzrUSamANE munayO'lpabhASiNi||24||
ucchiSTalEpAnanumOditO dvijaiH sakRtsma bhuJjE tadapAstakilbiSaH|
EvaM pravRttasya vizuddhacEtasastaddharma EvAtmaruciH prajAyatE||25||
tatrAnvahaM kRSNakathAH pragAyatAmanugrahENAzRNavaM manOharAH|
tAH zraddhayA mE'nupadaM vizRNvataH priyazravasyaGga mamAbhavadruciH||26||
tasmiMstadA labdharucErmahAmatE priyazravasyaskhalitA matirmama|
yayAhamEtatsadasatsvamAyayA pazyE mayi brahmaNi kalpitaM parE||27||
itthaM zaratprAvRSikAvRtU harErvizRNvatO mE'nusavaM yazO'malam|
saGkIrtyamAnaM munibhirmahAtmabhirbhaktiH pravRttAtmarajastamOpahA||28||
tasyaivaM mE'nuraktasya prazritasya hatainasaH|
zraddadhAnasya bAlasya dAntasyAnucarasya ca||29||
jJAnaM guhyatamaM yattatsAkSAdbhagavatOditam|
anvavOcangamiSyantaH kRpayA dInavatsalAH||30||
yEnaivAhaM bhagavatO vAsudEvasya vEdhasaH|
mAyAnubhAvamavidaM yEna gacchanti tatpadam||31||
EtatsaMsUcitaM brahmaMstApatrayacikitsitam|
yadIzvarE bhagavati karma brahmaNi bhAvitam||32||
AmayO yazca bhUtAnAM jAyatE yEna suvrata|
tadEva hyAmayaM dravyaM na punAti cikitsitam||33||
EvaM nRNAM kriyAyOgAH sarvE saMsRtihEtavaH|
ta EvAtmavinAzAya kalpantE kalpitAH parE||34||
yadatra kriyatE karma bhagavatparitOSaNam|
jJAnaM yattadadhInaM hi bhaktiyOgasamanvitam||35||
kurvANA yatra karmANi bhagavacchikSayAsakRt|
gRNanti guNanAmAni kRSNasyAnusmaranti ca||36||
OM namO bhagavatE tubhyaM vAsudEvAya dhImahi|
pradyumnAyAniruddhAya namaH saGkarSaNAya ca||37||
iti mUrtyabhidhAnEna mantramUrtimamUrtikam|
yajatE yajJapuruSaM sa samyagdarzanaH pumAn||38||
imaM svanigamaM brahmannavEtya madanuSThitam|
adAnmE jJAnamaizvaryaM svasminbhAvaM ca kEzavaH||39||
tvamapyadabhrazruta vizrutaM vibhOH samApyatE yEna vidAM bubhutsitam
prAkhyAhi duHkhairmuhurarditAtmanAM saGklEzanirvANamuzanti nAnyathA||40||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM prathamaskandhE paJcamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox