From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaTsaptatitamO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

athAnyadapi kRSNasya zRNu karmAdbhutaM nRpa|
krIDAnarazarIrasya yathA saubhapatirhataH||1||
zizupAlasakhaH zAlvO rukmiNyudvAha AgataH|
yadubhirnirjitaH saGkhyE jarAsandhAdayastathA||2||
zAlvaH pratijJAmakarOcchRNvatAM sarvabhUbhujAm|
ayAdavAM kSmAM kariSyE pauruSaM mama pazyata||3||
iti mUDhaH pratijJAya dEvaM pazupatiM prabhum|
ArAdhayAmAsa nRpaH pAMzumuSTiM sakRdgrasan||4||
saMvatsarAntE bhagavAnAzutOSa umApatiH|
varENa cchandayAmAsa zAlvaM zaraNamAgatam||5||
dEvAsuramanuSyANAM gandharvOragarakSasAm|
abhEdyaM kAmagaM vavrE sa yAnaM vRSNibhISaNam||6||
tathEti girizAdiSTO mayaH parapuraJjayaH|
puraM nirmAya zAlvAya prAdAtsaubhamayasmayam||7||
sa labdhvA kAmagaM yAnaM tamOdhAma durAsadam|
yayasdvAravatIM zAlvO vairaM vRSNikRtaM smaran||8||
nirudhya sEnayA zAlvO mahatyA bharatarSabha|
purIM babhaJjOpavanAnudyAnAni ca sarvazaH||9||
sagOpurANi dvArANi prAsAdATTAlatOlikAH|
vihArAnsa vimAnAgryAnnipEtuH zastravRSTayaH||10||
zilAdrumAzcAzanayaH sarpA AsArazarkarAH|
pracaNDazcakravAtO'bhUdrajasAcchAditA dizaH||11||
ityardyamAnA saubhEna kRSNasya nagarI bhRzam|
nAbhyapadyata zaM rAjaMstripurENa yathA mahI||12||
pradyumnO bhagavAnvIkSya bAdhyamAnA nijAH prajAH|
ma bhaiSTEtyabhyadhAdvIrO rathArUDhO mahAyazAH||13||
sAtyakizcArudESNazca sAmbO'krUraH sahAnujaH|
hArdikyO bhAnuvindazca gadazca zukasAraNau||14||
aparE ca mahESvAsA rathayUthapayUthapAH|
niryayurdaMzitA guptA rathEbhAzvapadAtibhiH||15||
tataH pravavRtE yuddhaM zAlvAnAM yadubhiH saha|
yathAsurANAM vibudhaistumulaM lOmaharSaNam||16||
tAzca saubhapatErmAyA divyAstrai rukmiNIsutaH|
kSaNEna nAzayAmAsa naizaM tama ivOSNaguH||17||
vivyAdha paJcaviMzatyA svarNapuGkhairayOmukhaiH|
zAlvasya dhvajinIpAlaM zaraiH sannataparvabhiH||18||
zatEnAtADayacchAlvamEkaikEnAsya sainikAn|
dazabhirdazabhirnEtRRnvAhanAni tribhistribhiH||19||
tadadbhutaM mahatkarma pradyumnasya mahAtmanaH|
dRSTvA taM pUjayAmAsuH sarvE svaparasainikAH||20||
bahurUpaikarUpaM taddRzyatE na ca dRzyatE|
mAyAmayaM mayakRtaM durvibhAvyaM parairabhUt||21||
kvacidbhUmau kvacidvyOmni girimUrdhni jalE kvacit|
alAtacakravadbhrAmyatsaubhaM tadduravasthitam||22||
yatra yatrOpalakSyEta sasaubhaH sahasainikaH|
zAlvastatastatO'muJcaJcharAnsAtvatayUthapAH||23||
zarairagnyarkasaMsparzairAzIviSadurAsadaiH|
pIDyamAnapurAnIkaH zAlvO'muhyatparEritaiH||24||
zAlvAnIkapazastraughairvRSNivIrA bhRzArditAH|
na tatyajU raNaM svaM svaM lOkadvayajigISavaH||25||
zAlvAmAtyO dyumAnnAma pradyumnaM prakprapIDitaH|
AsAdya gadayA maurvyA vyAhatya vyanadadbalI||26||
pradyumnaM gadayA sIrNa vakSaHsthalamarindamam|
apOvAha raNAtsUtO dharmaviddArukAtmajaH||27||
labdhasamjJO muhUrtEna kArSNiH sArathimabravIt|
ahO asAdhvidaM sUta yadraNAnmE'pasarpaNam||28||
na yadUnAM kulE jAtaH zrUyatE raNavicyutaH|
vinA matklIbacittEna sUtEna prAptakilbiSAt||29||
kiM nu vakSyE'bhisaGgamya pitarau rAmakEzavau|
yuddhAtsamyagapakrAntaH pRSTastatrAtmanaH kSamam||30||
vyaktaM mE kathayiSyanti hasantyO bhrAtRjAmayaH|
klaibyaM kathaM kathaM vIra tavAnyaiH kathyatAM mRdhE||31||

sArathiruvAca

dharmaM vijAnatAyuSmankRtamEtanmayA vibhO|
sUtaH kRcchragataM rakSEdrathinaM sArathiM rathI||32||
EtadviditvA tu bhavAnmayApOvAhitO raNAt
upasRSTaH parENEti mUrcchitO gadayA hataH||33||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM dazamaskandhE uttarArdhE SaTsaptatitamO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox