From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
zrImadbhAgavatam
Bhagavatam.jpg
skandhaH adhyAyaH
prathamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
dvitIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
tRtIyaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
caturthaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
paJcamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SaSThaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
saptamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
aSTamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
navamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
dazamaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
EkAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
dvAdazaH skandhaH 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

SaSThO'dhyAyaH

zrIzuka uvAca

virUpaH kEtumAnchambhurambarISasutAstrayaH|
virUpAtpRSadazvO'bhUttatputrastu rathItaraH||1||
rathItarasyAprajasya bhAryAyAM tantavE'rthitaH|
aGgirA janayAmAsa brahmavarcasvinaH sutAn||2||
EtE kSEtraprasUtA vai punastvAGgirasAH smRtAH|
rathItarANAM pravarAH kSEtrOpEtA dvijAtayaH||3||
kSuvatastu manOrjajJE ikSvAkurghrANataH sutaH|
tasya putrazatajyESThA vikukSinimidaNDakAH||4||
tESAM purastAdabhavannAryAvartE nRpA nRpa|
paJcaviMzatiH pazcAcca trayO madhyE'parE'nyataH||5||
sa EkadASTakAzrAddhE ikSvAkuH sutamAdizat|
mAMsamAnIyatAM mEdhyaM vikukSE gaccha mA ciram||6||
tathEti sa vanaM gatvA mRgAnhatvA kriyArhaNAn|
zrAntO bubhukSitO vIraH zazaM cAdadapasmRtiH||7||
zESaM nivEdayAmAsa pitrE tEna ca tadguruH|
cOditaH prOkSaNAyAha duSTamEtadakarmakam||8||
jJAtvA putrasya tatkarma guruNAbhihitaM nRpaH|
dEzAnniHsArayAmAsa sutaM tyaktavidhiM ruSA||9||
sa tu viprENa saMvAdaM jJApakEna samAcaran|
tyaktvA kalEvaraM yOgI sa tEnAvApa yatparam||10||
pitaryuparatE'bhyEtya vikukSiH pRthivImimAm|
zAsadIjE hariM yajJaiH zazAda iti vizrutaH||11||
puraJjayastasya suta indravAha itIritaH|
kakutstha iti cApyuktaH zRNu nAmAni karmabhiH||12||
kRtAnta AsItsamarO dEvAnAM saha dAnavaiH|
pArSNigrAhO vRtO vIrO dEvairdaityaparAjitaiH||13||
vacanAddEvadEvasya viSNOrvizvAtmanaH prabhOH|
vAhanatvE vRtastasya babhUvEndrO mahAvRSaH||14||
sa sannaddhO dhanurdivyamAdAya vizikhAnchitAn|
stUyamAnastamAruhya yuyutsuH kakudi sthitaH||15||
tEjasApyAyitO viSNOH puruSasya mahAtmanaH|
pratIcyAM dizi daityAnAM nyaruNattridazaiH puram||16||
taistasya cAbhUtpradhanaM tumulaM lOmaharSaNam|
yamAya bhallairanayaddaityAnabhiyayurmRdhE||17||
tasyESupAtAbhimukhaM yugAntAgnimivOlbaNam|
visRjya dudruvurdaityA hanyamAnAH svamAlayam||18||
jitvA paraM dhanaM sarvaM sastrIkaM vajrapANayE|
pratyayacchatsa rAjarSiriti nAmabhirAhRtaH||19||
puraJjayasya putrO'bhUdanEnAstatsutaH pRthuH|
vizvagandhistatazcandrO yuvanAzvastu tatsutaH||20||
zrAvastastatsutO yEna zrAvastI nirmamE purI|
bRhadazvastu zrAvastistataH kuvalayAzvakaH||21||
yaH priyArthamutaGkasya dhundhunAmAsuraM balI|
sutAnAmEkaviMzatyA sahasrairahanadvRtaH||22||
dhundhumAra iti khyAtastatsutAstE ca jajvaluH|
dhundhOrmukhAgninA sarvE traya EvAvazESitAH||23||
dRDhAzvaH kapilAzvazca bhadrAzva iti bhArata|
dRDhAzvaputrO haryazvO nikumbhastatsutaH smRtaH||24||
bahulAzvO nikumbhasya kRzAzvO'thAsya sEnajit|
yuvanAzvO'bhavattasya sO'napatyO vanaM gataH||25||
bhAryAzatEna nirviNNa RSayO'sya kRpAlavaH|
iSTiM sma vartayAM cakruraindrIM tE susamAhitAH||26||
rAjA tadyajJasadanaM praviSTO nizi tarSitaH|
dRSTvA zayAnAnviprAMstAnpapau mantrajalaM svayam||27||
utthitAstE nizamyAtha vyudakaM kalazaM prabhO|
papracchuH kasya karmEdaM pItaM puMsavanaM jalam||28||
rAjJA pItaM viditvA vai IzvaraprahitEna tE|
IzvarAya namazcakrurahO daivabalaM balam||29||
tataH kAla upAvRttE kukSiM nirbhidya dakSiNam|
yuvanAzvasya tanayazcakravartI jajAna ha||30||
kaM dhAsyati kumArO'yaM stanyE rOrUyatE bhRzam|
mAM dhAtA vatsa mA rOdIritIndrO dEzinImadAt||31||
na mamAra pitA tasya vipradEvaprasAdataH|
yuvanAzvO'tha tatraiva tapasA siddhimanvagAt||32||
trasaddasyuritIndrO'Gga vidadhE nAma yasya vai|
yasmAttrasanti hyudvignA dasyavO rAvaNAdayaH||33||
yauvanAzvO'tha mAndhAtA cakravartyavanIM prabhuH|
saptadvIpavatImEkaH zazAsAcyutatEjasA||34||
IjE ca yajJaM kratubhirAtmavidbhUridakSiNaiH|
sarvadEvamayaM dEvaM sarvAtmakamatIndriyam||35||
dravyaM mantrO vidhiryajJO yajamAnastathartvijaH|
dharmO dEzazca kAlazca sarvamEtadyadAtmakam||36||
yAvatsUrya udEti sma yAvacca pratitiSThati|
tatsarvaM yauvanAzvasya mAndhAtuH kSEtramucyatE||37||
zazabindOrduhitari bindumatyAmadhAnnRpaH
purukutsamambarISaM mucukundaM ca yOginam
tESAM svasAraH paJcAzatsaubhariM vavrirE patim||38||
yamunAntarjalE magnastapyamAnaH paraM tapaH|
nirvRtiM mInarAjasya dRSTvA maithunadharmiNaH||39||
jAtaspRhO nRpaM vipraH kanyAmEkAmayAcata|
sO'pyAha gRhyatAM brahmankAmaM kanyA svayaMvarE||40||
sa vicintyApriyaM strINAM jaraThO'hamasanmataH|
valIpalita Ejatka ityahaM pratyudAhRtaH||41||
sAdhayiSyE tathAtmAnaM surastrINAmabhIpsitam|
kiM punarmanujEndrANAmiti vyavasitaH prabhuH||42||
muniH pravEzitaH kSatrA kanyAntaHpuramRddhimat|
vRtaH sa rAjakanyAbhirEkaM paJcAzatA varaH||43||
tAsAM kalirabhUdbhUyAMstadarthE'pOhya sauhRdam|
mamAnurUpO nAyaM va iti tadgatacEtasAm||44||
sa bahvRcastAbhirapAraNIya tapaHzriyAnarghyaparicchadESu|
gRhESu nAnOpavanAmalAmbhaH saraHsu saugandhikakAnanESu||45||
mahArhazayyAsanavastrabhUSaNa snAnAnulEpAbhyavahAramAlyakaiH|
svalaGkRtastrIpuruSESu nityadA rEmE'nugAyaddvijabhRGgavandiSu||46||
yadgArhasthyaM tu saMvIkSya saptadvIpavatIpatiH|
vismitaH stambhamajahAtsArvabhaumazriyAnvitam||47||
EvaM gRhESvabhiratO viSayAnvividhaiH sukhaiH|
sEvamAnO na cAtuSyadAjyastOkairivAnalaH||48||
sa kadAcidupAsIna AtmApahnavamAtmanaH|
dadarza bahvRcAcAryO mInasaGgasamutthitam||49||
ahO imaM pazyata mE vinAzaM tapasvinaH saccaritavratasya|
antarjalE vAricaraprasaGgAtpracyAvitaM brahma ciraM dhRtaM yat||50||
saGgaM tyajEta mithunavratInAM mumukSuH
sarvAtmanA na visRjEdbahirindriyANi|
Ekazcaranrahasi cittamananta IzE
yuJjIta tadvratiSu sAdhuSu cEtprasaGgaH||51||
EkastapasvyahamathAmbhasi matsyasaGgAt
paJcAzadAsamuta paJcasahasrasargaH|
nAntaM vrajAmyubhayakRtyamanOrathAnAM
mAyAguNairhRtamatirviSayE'rthabhAvaH||52||
EvaM vasangRhE kAlaM viraktO nyAsamAsthitaH|
vanaM jagAmAnuyayustatpatnyaH patidEvatAH||53||
tatra taptvA tapastIkSNamAtmadarzanamAtmavAn|
sahaivAgnibhirAtmAnaM yuyOja paramAtmani||54||
tAH svapatyurmahArAja nirIkSyAdhyAtmikIM gatim
anvIyustatprabhAvENa agniM zAntamivArciSaH||55||

||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM navamaskandhE SaSThO'dhyAyaH||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox